[1]
Zafar, A. et al. 2022. Turning Adversities into Opportunities: A Critical Discourse Analysis of Muniba Mazari’s Inspirational Speech . Linguistic Forum - A Journal of Linguistics. 4, 4 (Dec. 2022), 26–31. DOI:https://doi.org/10.53057/linfo/2022.4.4.4.